Argentína, Chile, Brazília kirándulással Uruguayba

Argentína, Chile, Brazília kirándulással Uruguayba

15 napos körutazás Dél-Amerikában

Négy különleges Dél-Amerikai országot érintő csodálatos körutazás, mely garantáltan feledhetetlen élményt nyújt minden résztvevő számára.

Alapár tartalmazza

A repülőjegyeket, a helyi közlekedést, 12 éj­sza­kai szállást reg­ge­li­vel, az út­le­mon­dá­si biztosítást, a felsorolt progra­mo­kat belépőkkel, a helyi ide­gen­ve­ze­té­se­ket és az ide­gen­ve­ze­tő díját az indu­lástól az érkezésig.

Alapár nem tartalmazza

A repülőtéri illetéket, betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, fakultatív programokat.

Hossz: 
15 nap
Szállás: 
szálloda
****
Program: 

1. nap:
Elutazás Bu­da­pest­ről egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Chilébe.

2. nap: Santiago de Chile
Érkezés Santiagóba, Chile főváro­sába a délelőtti ó­rák­ban, majd vá­ros­né­zés az Andok 5-6000 méteres csúcsainak közelében fekvő városban (óváros, San Francisco-temp­lom, Elnöki Palota, Plaza de Armas, ka­ted­rá­lis, vá­ros­háza, piac, Santa Lucia-domb, mo­dern vá­ros­részek stb.).
Szállás Santiagóban, város­központi szál­lo­dá­ban (2 éj).

3. nap: Valparaiso, Viña del Mar
Kirándulás a Csendes-óceán partjára. Előbb Val­pa­rai­sót nézzük meg, az amerikai kontinens egyik leg­fon­tosabb kikötő­vá­rosát, mely csodá­latos fek­vé­sé­nek, valamint sokrétű építé­sze­tének kö­szön­he­tő­en ré­sze az UNESCO vi­lág­örök­ségnek. A vá­ros­né­zés so­rán siklóval felemel­kedünk egy pano­rámapontig, ahonnan szép kilátás nyílik a városra, illetve meglá­to­gatjuk a híres chilei költő, Pablo Neruda egykori há­zát is, mely ma Neruda életét és munkás­sá­gát be­mu­tató múze­umként üzemel.
To­vább­uta­zás Viña del Marba, Chile híres óceán­parti üdülő­váro­sába (előkelő villák, szép sugár­utak, látvá­nyos parkok stb.). A vá­ros­né­zés során eredetiben lát­juk majd azt a titok­zatos kőszobrot, amit a Húsvét-szi­get­ről hoztak át Chilébe.
Fakultatív program: Folklór est. Néptáncok Chile kü­lön­böző részeiből, majd a Húsvét-sziget folklór­já­nak tel­jes körű bemutatása. A fakultatív program ára: 23.300 Ft (vacsorával) – garantált indulás.

4. nap: Santiago de Chile, Puerto Montt
Szabadidő Santiagóban, majd a késő délelőtti órák­ban transzfer a repülő­térre. Elutazás Puerto Monttba, Dél-Chile egyik leg­je­len­tő­sebb ten­ger­par­ti váro­sába. A várost és környékét nagy­részt német be­ván­dor­lók népesí­tették be, ennek hatása a város épü­le­te­in, az ott lakók kultú­ráján jól érez­hető. Séta a városban, majd a szállodai szobák elfog­lalása (1 éj).

5. nap: „Áthajózás az Andokon”, San Carlos de Bariloche
A Chiléből Argentínába való átkelésnek klasszikus mód­ja az ún. „Áthajózás az Andokon" program, mely­nek során 3 elbűvölő hegyi tavon hajózik a cso­port (a tavak között ter­mé­sze­te­sen autó­buszok szállítják az u­ta­so­kat). Egy életre szóló élmény a gyö­nyö­rű tavak, hegyek, vulkánok, víze­sések látványa és nem utolsó­sor­ban a természet érin­tet­lensége. Ebéde­lési lehe­tő­ség Peullában, egy eldugott chilei hegyi fa­lu­ban. Este érkezés San Carlos de Bari­loché­ba, az An­dok lábainál fekvő pata­góniai város­ba, Argen­tína e­gyik leghí­re­sebb turisz­tikai köz­pont­já­ba. A meg­ér­kezést köve­tően a szálloda szo­bái­nak elfog­la­lása (2 éj).

6. nap: Patagónia, Nahuel Huapí Nemzeti Park
A Bariloche kör­nyé­kén lévő hegyek és tavak az egész Dél-Amerikán végig­hú­zódó Andok egyik leglát­vá­nyo­sabb része (az Argentin Svájc). Egész napos kirán­du­lás a nemzeti parkban. A körút során libe­gő­vel fel­me­gyünk a Campanario csúcsra, a vidék leg­hí­re­sebb ki­lá­tójához, ahonnan mese­szép pano­ráma nyí­lik a tóvidékre.

7. nap: Buenos Aires
Délelőtt transzfer a barilochei repülőtérre, elutazás Buenos Airesbe. A kora délutáni érkezést követően a­u­tó­buszos vá­ros­né­zés az argentin fővá­rosban, Dél-Amerika Pári­zsában. Ezt a jelzőt Buenos Aires kö­szön­he­ti a széles sugár­utaknak, a szebbnél szebb par­kok­nak, a rengeteg köztéri szobornak, emlék­mű­nek és nem utolsó­sorban a számtalan látvá­nyos é­pü­letnek.
A vá­ros­né­zés után a belvárosi szálloda szobáinak el­fog­lalása (3 éj).

8. nap: Buenos Aires, Argentin Pampák
Szabad program Buenos Airesben.
Fakultatív program: A pampák és a gauchók. Kirán­dulás egy, az argentin pampán talál­ható es­tan­ciá­ra (ko­csi­kázás, tipikus argentin ebéd, argentin bo­rok, nép­ze­nei és néptánc­be­mu­tató, lovas­be­mu­tató stb.). A fakultatív program ára: 41.500 Ft (garantált in­du­lás).
Fakultatív program: Tango est vacsorával. A fakul­tatív program ára: 36.900 Ft (garantált indulás).

9. nap: Buenos Aires, Montevideo
Szabad program Buenos Airesben.
Fakultatív program: Montevideo. Egész napos ki­rán­dulás hajóval a La Plata folyó széles töl­csér­tor­ko­latán keresztül Uruguay főváro­sába, Montevideóba. Vá­ros­né­zés. (Az előzetes menetrend szerint a hajó reggel 7.30-kor indul, és 21.45-kor érkezik vissza Buenos Airesbe.)
A fakultatív program ára: 114.500 Ft – ebéddel (ga­ran­tált indulás).
Figyelem: aki a Buenos Aires-i tartózkodás alatt mind a 3 fakultatív programon részt vesz, annak az utazás ezen időszaka az átlagosnál fárasztóbb lehet.

10. nap: Iguassu-vízesések (argentin oldal)
Reggel transzfer a repülőtérre, elutazás az Iguassu-vízesé­sekhez, Puerto Iguazuba. A víze­sések meg­te­kin­té­se az argentin oldalról. A jól kikép­zett turista­út­vo­nalakon a víze­sé­seket alulról és felülről is meg­cso­dál­hat­juk. Ezután átkelés Brazí­liába, majd a Foz do Iguassuban talál­ható szálloda szobá­inak elfog­la­lása (2 éj).

11. nap: Iguassu-vízesések (brazil oldal), Itaipu-gát
Séta a vízesések brazil oldalán. Az Iguassu sokak sze­rint a világ leglátvá­nyosabb vízesés­rend­szere. A ha­tást csak fokozza, hogy a vízesések egy szub­tró­pusi esőerdő közepén talál­ha­tóak. 
Délután kirán­dulás a világ leg­na­gyobb vízi­erő­mű­vé­hez, a Paraná folyóra felépült Itaipu-gáthoz a brazil – pa­rag­uay-i határon. A rövid film­vetítés után autó­busszal viszik körbe a csoportot a gáton, valamint an­nak brazil és paraguay-i oldalán.

12. nap: Foz do Iguassu, Rio de Janeiro
Szabadidő, pihenés a szálloda úszó­me­den­cé­jénél, majd a késő délelőtti órákban transzfer a repülő­térre, el­u­tazás Rio de Janeiróba.
Érkezés után félnapos vá­ros­né­zés Rióban, Brazília leg­szebb váro­sában: Ipanema negyed, a favelák, a Rod­ri­go Freitas-tó stb. Láto­gatást teszünk a hi­he­tet­le­nül gaz­dag szubtró­pusi vege­tációt bemutató bota­ni­kus kertben, majd a Tijuca Nemzeti Parkon ke­resz­tül (a világ leg­na­gyobb városi parkja) fo­gas­ke­re­kűvel fel­e­melkedünk a Megváltó Krisztus szo­bor­hoz, amely a 710 m magas Corcovado-he­gyen áll. Léleg­zet­el­ál­lító pano­ráma a városra.
A vá­ros­né­zés után transzfer a Copacabanán lévő szál­lo­dába (2 éj).

13. nap: Rio de Janeiro
A riói vá­ros­né­zés folytatása: Botafogo-öböl, Fla­men­go park, a belváros felhő­kar­co­lói, a modern ka­ted­rá­lis, Sambodromo stb. Ezután utazás kabinos drót­kö­tél­pályán a Guanabara-öböl bejárata mellett álló Ur­ca-hegyre, majd a Cukorsüveg-hegyre (Rio egyik leg­is­mer­tebb jelképe). A pano­ráma mindkét esetben le­nyű­göző. Itt érti meg igazán a turista, hogy miért tart­ják sokan Riót a világ legszebb fekvésű vá­ro­sá­nak.

14. nap: Rio de Janeiro
Szabadidő, illetve ide­gen­ve­ze­tőnk­kel lehe­tő­ség egy sé­tát tenni Rio óváro­sában. A kora esti órákban transz­fer a riói repülőtérre, elutazás egy nyugat-eu­ró­pai átszállással Buda­pest­re.

15. nap:
Érkezés Ferihegyre a délutáni órákban.

Kapcsolódó cikkek

» Az Iguazú-vízesés - Kovács Attila, 2016. július. 18
» Patagónia hegyei között - Kovács Attila, 2016. március. 31
» Egy nap Rioban - Kovács Attila, 2016. február. 06
» A világ 10 legcsodálatosabb helyszíne - Etédi Alexa, 2013. május. 15
» Chile hihetetlen tájain... - Kovács Attila, 2016. február. 16
» 7 hely, ahol tilos meghalni - Etédi Alexa, 2013. szeptember. 10
» Az amazonasi erdő jól viseli a klímaváltozást - Etédi Alexa, 2013. július. 30
» Az emberéleteket követelő csatorna - Etédi Alexa, 2013. június. 17
Fakultatív programok

Folklór est. Néptáncok Chile különböző részeiből, majd a Húsvét-sziget folklór­já­nak teljes körű bemutatása. A fakultatív prog­ram ára: 23.300.- Ft/fő (vacsorával) – ga­ran­tált indulás.

A pampák és a gauchók. Egész napos kirándulás egy, az argentin pampán található estanciára (kocsikázás, tipikus argentin ebéd, ar­gen­tin borok, népzenei és néptáncbemutató, lovas­be­mu­tató stb.). A fakultatív prog­ram ára: 41.500.- Ft/fő (ga­ran­tált indu­lás).

Tango est vacsorával  A fakultatív prog­ram ára: 36.900.- Ft/fő (ga­ran­tált indu­lás).

Montevideo. Egész napos ki­rán­dulás hajóval a La Plata folyó széles töl­csér­tor­ko­latán keresztül Uruguay főváro­sába, Montevideóba. Vá­ros­né­zés. (Az előzetes menetrend szerint a hajó reggel 7.30-kor indul, és 21.45-kor érkezik vissza Buenos Airesbe.)
A fakultatív program ára: 114.500 Ft/fő – ebéddel (ga­ran­tált indulás).

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

A repülőjegyeket, a helyi közlekedést, 12 éj­sza­kai szállást reg­ge­li­vel, az út­le­mon­dá­si biztosítást, a felsorolt progra­mo­kat belépőkkel, a helyi ide­gen­ve­ze­té­se­ket és az ide­gen­ve­ze­tő díját az indu­lástól az érkezésig.

Alapár nem tartalmazza: 

A repülőtéri illetéket, betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, fakultatív programokat.

Kötelező költségek: 

Repülőtéri illeték.
BBP utasbiztosítás megléte utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Programban nem szereplő étkezések, személyes kiadások, borravalók.

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely a foglaláskor fizetendő.
Indulás időpontját megelőző 30 napon belül a teljes összeg fizetendő!

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal az idulás előtt fizetendő. 

Kiutazási forma: 
repülő
Egyéb részletek
Kiutazás: 

A Budapest – Santiago de Chile – Puerto Montt / Ba­ri­loche – Buenos Aires – Puerto Iguazu / Foz do Iguassu – Rio de Janeiro – Budapest út­vo­na­lon menetrend szerinti repülőjáratokkal, a programok során lég­kon­dicio­nált autó­busszal.

Szállás: 

12 éj­sza­ka jó 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­á­gyas, fürdő­szo­bás szobákban (3 éj Chilé­ben, 5 éj Ar­gen­tínában, 4 éj Brazíliában). Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
Büféreggeli + ebéd a 3. és 5. napon (fakultatív fél­pan­zió a 3., az 5., a 8. és a 9. nap ki­vé­telével). Azon a 4 napon, amelyeken a fél­pan­ziós felár nem tartalmaz vacsorát, a fakultatív programok mindegyike tartalmaz főétkezést (a ta­paszta­la­tok alapján utasaink többsége részt vesz ezeken), vagy maga a részvételi díj tartalmaz főétkezést.
Időjárás: 
Dél-Amerikában az évszakok pont fordítva vannak, mint Európában. A január a mi júliusunknak, a február a mi augusztusunknak felel meg. Brazíliában, valamint még Buenos Aires és Santiago környékén is meleg nyári időre kell számítani, szubtrópusi záporok is kialakulhatnak (különösen Brazíliában). Bariloche környékén (Argentína, Chile, Brazília körutazás) hűvösebb idő is előfordulhat, egy vastagabb pulóverre, széldzsekire szükség lehet. Tájékoztatásul közöljük néhány város nyári átlagos napi csúcshőmérsékletét: Rio de Janeiro: 32 °C / Foz do Iguassu: 31 °C / Manaus: 31°C / Buenos Aires: 28 °C / Bariloche: 21 °C / Santiago: 28 °C
Vízum: 
Az útlevélnek a Brazíliába történő belépéstől számítva még legalább 6 hónapig érvényesnek kell lennie.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Azon utasainknak, akik az Amazonas medencébe látogatnak (Nagy brazíliai körutazás), javasoljuk a sárgaláz elleni védőoltást és a malária elleni tablettát. A fenti országok egyéb meglátogatott vidékein védőoltásra nincs szükség. Az egészségügyi előírásokról helyi partnereink megkérdezése alapján adtunk tájékoztatást. Ha pontosabb információra van szükségük, akkor utazás előtt néhány héttel keressék fel a Nemzetközi Oltóközpontot (Budapest, IX. Gyáli u. 3/a). Telefon: (0036) (1) 476-1364, honlap: www.oek.hu
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!